26دسامبر/14

طرح بنر هفته وحدت

طرح بنر هفته وحدت و میلاد رسول خدا ص این طرحها در این ابعاد موجود می باشد. ۴۰۰ * ۳۰۰ متر ۴۰۰ * ۲۰۰متر ۳۰۰ * ۱۰۰ متری استندی ۲۰۰ * ۹۰بیشتر…

26دسامبر/14

طرح بنر میلاد پیامبر ص و امام صادق ع

طرح بنر میلاد پیامبر ص و امام صادق ع این طرحها به صورت مشترک می باشد. این طرحها در این ابعاد موجود می باشد. 4۰۰ * ۳۰۰ متر ۴۰۰ * ۲۰۰متر ۳۰۰بیشتر…